/**/

Chương trình tích điểm

Shop áp dụng chương trình tích điểm, cụ thể như sau:

- Khách hàng Gold: 

     + Điều kiện áp dụng: Tổng các hóa đơn tích lũy từ các lần mua sắm đạt từ 5-10 triệu đồng

     + Chương trình ưu đãi: Giảm 5% tất cả các hóa đơn 

- Khách hàng Dimond:

     + Điều kiện áp dụng: Tổng các hóa đơn tích lũy từ các lần mua sắm đạt trên 10 triệu đồng

     + Chương trình ưu đãi: Giảm 10% tất cả các hóa đơn 

 

0967.182.529